Kwaliteitscriteria en kwaliteitszorg VTH

De kwaliteitscriteria VTH moeten organisaties helpen en stimuleren om de kwaliteit van de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving te verbeteren en te borgen. In de kwaliteitscriteria zijn eisen gesteld aan beleid, processen, kennis en vaardigheden en kritieke massa voor organisaties. Op 24 juni 2010 zijn de kwaliteitscriteria door alle partijen bestuurlijk vastgesteld als referentiekader voor de verdere inrichting van de omgevingsdiensten, provincies en gemeenten. Inmiddels ligt er een voorstel voor de wettelijke verankering van de kwaliteitscriteria en is een landelijk implementatietraject gestart dat als doel heeft om alle bevoegde gezagen te helpen op 1 januari 2015 te voldoen aan de kwaliteitseisen.

Combined Efforts heeft vanuit de VROM-inspectie gemeenteonderzoeken en provincieonderzoeken uitgevoerd en beoordeeld hoe de uitvoering van de wettelijke taken wordt uitgevoerd. Daarnaast hebben wij organisaties ondersteunt om te voldoen aan de kwaliteitseisen uit het Besluit omgevingsrecht. Wij hebben medewerkers van omgevingsdiensten beoordeeld aan de hand van de kwaliteitseisen en ondersteund bij het formuleren van hun ontwikkelbehoefte.