Publicaties

Beeld van het Nederlandse omgevingsrecht

Reed Business, Amsterdam, ISBN 978 90 3524 5020, Oktober 2010
Auteurs:Bart Oortwijn, Ronald de Waard
> ‘Beeld van het Nederlandse omgevingsrecht’ schetst de hoofdlijnen van het omgevingsrecht. Het boek is breder ingestoken, dan alleen de wetgeving rondom de Wabo. Uiteraard vormt de bespreking van die wet een belangrijk element in het boek, maar de Wabo beoogt alleen de administratieve processen te regelen.
Hoofdstuksgewijs wordt ook aandacht geschonken aan de verschillende vakgebieden die worden geïntegreerd in het omgevingsrecht. Bovendien is het noodzakelijk om een aantal onderwerpen te bespreken die onder de nieuwe wet veel meer structuur moeten krijgen zoals de organisatorische en beleidsmatige inbedding van besluitvorming, toezicht en handhaving. ‘Beeld van het Nederlandse omgevingsrecht’ is ervoor bedoeld om bestuurders, management, en (beleids-) medewerkers inzicht te verschaffen in de belangrijkste aspecten van de verschillende vakgebieden en hen concrete handreikingen te bieden bij het bepalen van hun keuzen bij het vormgeven van hun organisatie.

Bouwen volgens de regels

SBR Rotterdam, ISBN 978-90-5367-130-6, Artikelnummer: 319.11, Juni 2011
Auteurs Bart Oortwijn, Rick Bleeker,Natasja Schouten,Henk Vermande, Jos Broersen
Link: www.sbrcurnet.nl
> Wegwijs in vergunning- en ruimtelijke ordeningsprocedures
Deze publicatie beschrijft aan de hand van het bouwproces waaraan uw bouwplannen in publiekrechtelijk opzicht moeten voldoen en welke procedures een rol spelen bij het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen. Deze kennis is van groot belang voor opdrachtgevers/projectontwikkelaars, ontwerpers/adviseurs en bouwondernemers. Voor elk van de procedures wordt aangegeven:
– in welke gevallen een bepaalde procedure noodzakelijk of mogelijk is;
– wanneer en door wie deze procedure kan worden gestart;
– welke rechterlijke of beroepsinstanties in deze procedure een rol spelen;
– welke termijnen bij het doorlopen van deze procedure gelden;
– wat de gevolgen van de genomen beslissing (kunnen) zijn.

Hoofdlijnen van het Omgevingsrecht

Berghauser Pont Publishing, ISBN: 9789491073984, 20 januari 2014
Auteurs: Bart Oortwijn, Ronald de Waard
Link: www.berghauserpont.nl
> Dit boek is een geheel geactualiseerde versie van het boek dat eerder onder de titel “Beeld van het Nederlandse omgevingsrecht” is verschenen. 
Centraal in het boek staat de regelgeving uit de Wabo. Daarnaast wordt uitleg gegeven over de rechtsgebieden die van belang zijn voor het omgevingsrecht, zoals onder meer het algemeen bestuursrecht, de ruimtelijke ordening, de bouwregelgeving, bouw, sloop en brandveiligheid, milieuregels, monumenten en archeologie en de APV. En afzonderlijk hoofdstuk is ingeruimd voor de integrale handhaving die de Wabo voorstaat.
De tekst is geheel geactualiseerd met aandacht voor de wijzigingen zoals die sinds de introductie van de Wabo in 2010 in wet- en regelgeving zijn doorgevoerd. Ook is de tekst waar nodig aangevuld met jurisprudentie. In het boek is een hoofdstuk opgenomen over actuele ontwikkelingen, zoals de komst van Omgevingswet en de wettelijke borging van de Wabo-kwaliteitseisen.